Odpady weterynaryjne – najważniejsze regulacje

0
3455

Zgodnie z definicją, odpady weterynaryjne to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach. Wraz z odpadami medycznymi zakwalifikowane są do grupy 18 katalogów odpadów oraz uznane za niebezpieczne dla środowiska.

Co może znaleźć się w odpadach weterynaryjnych?

Do odpadów weterynaryjnych zalicza się zużyte, ostre narzędzia (strzykawki, igły, skalpele), krew oraz materiały zanieczyszczone krwią, opatrunki, rękawice, materiały zanieczyszczone wydalinami, farmaceutyki, odczynniki chemiczne, tkanki, narządy. Dzieli się je na: odpady weterynaryjne zakaźne – zawierające żywe mikroorganizmy i ich toksyny, na odpady niebezpieczne – zawierające substancje chemiczne, powodujące choroby niezakaźne u ludzi lub zwierząt oraz stanowiące zagrożenie dla środowiska oraz na odpady weterynaryjne pozostałe, które nie są niebezpieczne.

Akty prawne

Gospodarowanie odpadami weterynaryjnymi jest ściśle regulowane prawnie, dokładne obostrzenia zawarte są w Ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), która stanowi najważniejszy akt prawny dotyczący odpadów weterynaryjnych. Warto także wspomnieć o Ustawie z 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. 2004 nr 11 poz. 95 ze zm.), która zobowiązuje przychodnie weterynaryjne do dbałości o ochronę środowiska oraz do ewidencjonowania i magazynowania odpadów na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a także o Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla klinik weterynaryjnych (Dz. U. 2004 nr 194 poz. 1993), nakazującym wyposażyć lecznice m.in. w pojemniki na odpady, w tym na odpady weterynaryjne. Przepisy zostały opracowane przede wszystkim ze względu na dużą ilość odpadów zakaźnych zawartą w odpadach weterynaryjnych. Zagrożenie epidemiologiczne, które stwarzają wymaga odpowiedniego sortowania, przechowywania, transportowania i unieszkodliwiania tychże odpadów.

Nowy projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Powstał również niedługo wchodzący w życie, nowy projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów weterynaryjnych, który wprowadzi pewne zmiany – m.in. zniesie nakaz stosowania wyłącznie nieprzezroczystych worków na odpady, umożliwi zbieranie odpadów również w pojemniki oraz nałoży obowiązek oznaczania pojemników i worków na odpady. Dodatkowo nowe przepisy zobowiązywać będą do stosowania stelaży na worki z nożnymi dźwigniami pedałowymi do otwierania pokryw. Planowane zmiany mają na celu usprawnienie selektywnej zbiórki odpadów weterynaryjnych oraz minimalizację kontaktu personelu ze szkodliwymi substancjami.

Źródło: Eko Emka – Odbiór odpadów medycznych

[Głosów:4    Średnia:3.8/5]